چه کسی گفته که صداست آنچه می ماند به تنهایی ؟

به عصر رشد علم و دانش صدا که هیچ ، تصویر هم می ماند به یادگار.

تازگی خواندم که تا چند سال دیگر ، بو را هم می توانند ….

چه کسی گفته زندگی زیباست ؟ پس کو ؟ چشمهایم را بشورم که چه ؟ زندگی جور دیگر نیست.

آب را گل نکنم ؟ باشد اگر:  با گل نکردنش آن کودک مطلوم عراقی  زنده می ماند !

عصر ، عصر مرگ رنگ هاست.عصر پژمردن یادها و یادگاری هاست. عصر زخم های فروخفته در دلهاست.

Advertisements