1- سرماخورده ام !

2- آزمایشگاه ماشین فقط بازیگوشی می کنم

3- دکتر تو رو خدا بیرون بکش ! مثنوی مولوی از این کمتره . میگی ویرایش کن تا هفته بعد بیار ؟

4- حاجی ؟ من مریضم ! درک کن تو رو خدا .

5- داداش ! تو سایت با دختره خوب دل و قوه میدی هااا ؟ خجالت بکش . تو دیگه زن داری

6- سریال خوردن عذای مونده از جمعه همچنان ادامه دارد.

7- بعد از سال ها ، بعد از ظهر خوابیدم ! همین باعث شد یکی ناراحت بشه

8- کلاس دکتر رو پیچوندیم مث مرد

9- زرگر شوهر کرد . دختر خوبی بود (هست ! )

10- مامان! سرم درد میکنه !!! – مامان : بخاطر کامپیوتره . – وا مامان ؟ من که امروز اصلا کار نکردم باهاش …

Advertisements