تمام وحشت شب با یک نگاه روشنت نیست می شود . اگر برایم خورشید هم نمی شوی ، ستاره باش

Advertisements