اینقدر که خوش قدم بودی گاهی آرزو میکنم زودتر از زندگیم گورتو گم می کردی

Advertisements