ساعت 2:17 صبح است و اصولا در حالیکه تمام ساکنین این کره خاکی در نیمکره شرقی آن (اعم از باشعور و بی شعورهای آن) در خواب بسر می برند اینکه من چرا بیدارم خود جای هزار سوال و آیا دارد !

لیک پاسخ سوال ساده است. در این یکی دو روزه اخبر ، ویتامین اینترنت من کم شده و بنابراین باید بیدار بمانم …

Advertisements