امروز داداشم میگفت وجه تسمیه فیلم 21گرم به این خاطره که وزن بدن آدم بعد از مرگ ، 21 گرم کم میشه.یعنی وزن روح آدم 21گرمه.

Advertisements