امروز سحر از پشت حصار پنجره اتاق، سلامم می داد ….

Advertisements