پسر ها تا وقتی بچه هستند عاشق مردان قوی هیکلند و دخترها در هنگام بچگی عاشق عروسک .اما وقتی بزرگ می شوند پسرها عاشق عروسک می شوند و دخترها عاشق مردان قوی هیکل

پی نوشت:ما که نه عروسکیم و نه قوی هیکل.پس خودمان را ناراحت نمی نمایانیم

Advertisements