همه از قفل های بی کلید می نالند .من کلیدی دارم برای قفل نداشته !

Advertisements