… می توانی تو به من زندگانی بخشی ، یا بگیری از من آنچه را می بخشی

Advertisements