ای کسانی که ایمان آوردید ، به سوی  (ADSL (256kb/s – Unlimited Traffic بشتابید و از Dial up دوری گزینید که همانا اینترنت خداوند نیز پرسرعت است .  سلام خدا بر کسانی است که به سایت های بدبد وارد نشوند و آنان که در هنگام ورود به سایت های بدبد ، چشمان خود را از نامحرم می پوشانند نیز با ارفاق رستگارند.

Advertisements