همراه شو عزیز ، تنها نمان به درد …. کاین درد مشترک ، هرگز جداجدا درمان نمی شود…

000144.jpg
Advertisements