من

تو

او

شما

ایشان

فقط قسمت نبود ! تا من و تویی جمع شود و «ما» را بوجود آورد. «قسمت» دلیل خوبی برای اتفاقات بی دلیل است

Advertisements