بدین وسیله به اطلاع کلیه دوستان ، حاضرین ، درگذشتگان این جمع و … می رساند که بنده مورد اصابت یک فروند سرماخوردگی نصفه و نیمه (فقط سردرد،سرگیجه و گلاب به رویتان! برون روی) قرار گرفته ام. لذا هر گونه شایعه در مورد درگذشت یا هرگونه حادثه ی دیگری صریحا تکذیب گشته تا مشت محکمی باشد بر دهان استکبار جهانی .

Advertisements