– اگه یه روز چند نفر به من بخوان حمله کنن و بخوان منو بکشن ، عکس العمل تو چیه ؟

– اینقدر باهاشون مبارزه می کنم تا همه شونو از بین ببرم و برم مرحله بعدی !!!

Advertisements