شب پريشان مي خرامد در خموشي هاي ساحل
مي تپد در سينه ام دل تو مي آيي تو مي آيي
مي تراود عطر شادي از وجود گلفشانت
مي درخشد ديدگانت چه زيبايي چه زيبايي
مي گشايي پرده راز با نگاهي پر ز تشويش
من به گوشت مي سرايم نغمه اي از غم خويش
درخموشي هاي ساحل اين منم تنهاي تنها
خفته در آغوش رويا چه رويايي چه رويايي

Advertisements