تنهایی همسایه مرگ است و من امروز تنهایم . چه هنگام مرگ به سراغم آید یا من به سراغ مرگ خواهم شتافت خدا داند

Advertisements