اگر فاصله ها نبودن ، روزی هزار بوسه بر گونه ات می گذاشتم

Advertisements