من : راستی اون دختره رو می بینی ؟ اون با علی رابطه داره!
دوستم : آره ؟ چه جور رابطه ای ؟
– : رابطه ی خطی !
– : :-O

Advertisements