چندین که برشمردم از ماجرای عشقت
تعداد آن نگفتم الی یک از هزاران !

Advertisements