قریب سی سال قبل ، در چنین روزهایی به «مام  ِ میهن» تجاوز شد و ما هر سال در این روز این اتفاق را جشن می گیریم !!!

Advertisements