صدها هزار شیطان ریز و درشت در اعماق قلب هایمان خانه دارند. هر کدام از ما بالقوه یک «ابن ملجم» یم !
… این قلبها را خیبرشکنی چون علی لازم است

بامداد بیست و سوم ماه رمضان

Advertisements