بدون شک ، روزی هست پس از امروز . روزی که شاید بهتر از امروز باشد و آن هنگام آفتاب سراسر جهان را روشن خواهدساخت …

Advertisements