«حسین فهمیده» بعد از اینکه مرد «فهمیده» شد ، قبلش نفهمیده بود !

Advertisements