زخم های تن ، دردهای اندکی دارند ، مرهمی بر آنها می گذاری و روزها بعد اثری از آنان نخواهی دید. زخم های دل ، اما به راستی دردناک اند. ماه ها و سالها بر جا می مانند و هیچ مرهمی جز زمان برایشان نیست . بدتر از همه آنست که وقتی فکر می کنی بهبود یافته اند ، دوباره سرباز می کنند و تازه می شوند : به همان دردناکی !

Advertisements