از هم میهنان گرامی تقاضای عاجز داریم با جمع آوری کمک های مادی و معنوی خود و تامین حقوق ماهیانه حاج جوات خیابانی ، مقدمات بازنشستگی ایشان را فراهم آورده ، به تمدد اعصاب خود و خانواده شان بکوشند.

تحقیقات ثابت کرده است 67% از سکته های قلبی و مغزی منجر به فوت در کشور ، در هنگام ارسال فحش به جوادخیابانی و اعضای سببی-نسبی خانواده ایشان می باشد. هم اکنون نیازمند یاری سبزتان هستیم !!!

Advertisements