…. و بعد از سالها اهمال از سوی اندی و کوروس ، سرانجام «دختر همسایه» با شوهرش به روی بام آمد

Advertisements