بدینوسیله حمایت خود را از کاندیدای شایسته و متعهد ، برادر ارزشی ؛ جناب آقای {دکتر} باراک اوباما اعلام میداریم. امید است با حمایت خداوند متعال و رای ملت همیشه در صحنه ی امریکا ، بار دیگر شاهد پیروزی حق بر شمشیر باشیم.

Advertisements