شیخ ما گفت : رانندگی (1) شغل انبیا™ست !

(1) : Drive  = راندن ، هدایت

Advertisements