با twitter ، wakoopa ، last.fm و friendfeed مثل حیوانات ِ سیرک که می ذارنشون توی قفس شیشه ای ، هر غلطی بکنیم تمام جهان می بینه ! گاهی واقعا می ترسم …

– خدا رو شکر که هنوز نمی تونن رنگ لباس زیر آدم رو گزارش کنند !

Advertisements