با margin ئه مطمئنه float:right شوید

» وقتی توّهم cssبلدی ، نویسنده را بگیرد !

Advertisements