نیست شده ایم در هستی … هست شده ایم از برای هیچ

Advertisements