هرکه را اسرار حق آموختند مهر کردند و دهانش دوختند. آن را که خبری شد ، خبری بازنیامد !
… چقدر طبل توخالی در اطرافمان هست

Advertisements