چه خوبه فلسفه زندگیه یه آدمی این باشه ها ! نه ؟

Advertisements