درسهایی که بیننده به عنوان یک شهروند ایرانی باید بگیرد را خود سرمایه گذار، نویسنده و کارگردان و صدا-سیما بصورتهای کاملا نمایان مشخص کرده اند که میتوان از لزوم مقاومت در برابر وسوسه های شیطانی نام برد.اما آیا تاکنون دقت کرده اید که چرا در تمام داستان هایی از این دست مثل داستان حضرت موسی ، حضرت عیسی و … سمت «شر» از طبقه «حاکمان دینی» بوده اند ؟ کسانی که با تکیه بر ایمان و اعتماد عامه مردم و در سایه مذهب دارای قدرت می شوند و به جایی می رسند که هر فکر و اندیشه مخالف با سودجویی و ثروت اندوزی خودشان ، ولو اینکه از طرف یک پیامبر الهی باشد را ( و خودشان بر این قضیه واقف باشند ) به شدت سرکوب می کنند.

تاریخ به خوبی نشان می دهد که هر زمان ظرف دیانت و سیاست یکی شد ، دیانت بود که قربانی سیاست شد.چه آنکه سیاست آلوده به رفتارهایی است که در دید اخلاق موجه نیست و در تماس یک جسم آلوده با یک جسم پاک ، آلودگی تبدیل به پاکی نمیشود بلکه پاکی است که نجس میگردد.

… بعضی ها شاید باید خدای را شکر کنند که دیگر پیامبری نخواهد آمد

Advertisements