هرگز نگذارید زندگی شخصی و کاریتان با یکدیگر مخلوط شود ، حتی اگر همکارانتان از صمیمی ترین دوستانتان باشند

Advertisements