به قوانین زندگی دیگران احترام بگذار ، اما راه و روش زندگی تو را قوانین خودت تعیین میکند. شاید دیگران به خاطر تخطی از قوانینشان تو را سرزنش کنند ، شاید موقتا یا برای همیشه از دستشان بدهی ، اما آنچه تو را «تو» می کند راه توست ، هدف توست ، قانون توست

Advertisements