من همین یک نفس از جرعه جانم باقیست

آخرین جرعه این جام تهی را تو بنوش

Advertisements