در خیابان دیدم ، قلب هایی کوچک و بزرگی ، در ویترین…

شکلات های قلبی ، عروسک های قلبی ، همه چیز قلب بود امشب …

این روزگار ، قلب ها چه قیمت ارزانی دارند

Advertisements