در حالیکه پکی عمیق به سیگار وطنی اش می زند می گوید : نوشابه نخور ، دکترا گفتن مث «سم» می مونه. هزارجور بلا سر بدن آدم میاره !

Advertisements