اصلا انگار آلرژی گرفتم به این عزیز … همیشه وقتی کسی میگه آقای … عزیز یا خانم … عزیز یعنی اینکه میخواد بعدش بالکل طرف را با خاک یکسان کنه. فکر هم میکنه که با این عزیز گفتن ها حرفش منطقی جلوه میکنه.

نه دوست ِ عزیز ! … خودتی

Advertisements