زندگی هیچ وقت به آن سادگی نبود که در هنگام تولد انتظارش را داشتم …

Advertisements