لباس‌کار یک آدم فنی ، دفترخاطراتشه !

(لباس‌کارم رو شستم برای ثبت خاطرات چند روز آینده)

Advertisements