کاش مخاطب نوشته آخرت من بودم … حتی فکر کردن بهش هم واسم شیرین‌ه

Advertisements