– عروسی خوش گذشت ؟

– آره ! غذاش بد نبود …

Advertisements