پاسخ کوبیده !

بیان دیدگاه

{توی این مملکت} همیشه لازم نیست آدم به سوالات ، «پاسخ کوبنده» بده . گاهی استفاده از «پاسخ کوبیده» موثرتر خواهد بود.

Advertisements

برای فریبا …

۱ دیدگاه

عاقلان نقطه پرگار وجودند ولی عشق داند که در این دایره سرگردانند.

پیوندتان مبارک …