عاقلان نقطه پرگار وجودند ولی عشق داند که در این دایره سرگردانند.

پیوندتان مبارک …

Advertisements