تلویزیون را روشن می‌کنم.

پدرام خطاب به خواهرش هما که ۲۴ سال پیش و درحالیکه نوزاد بوده‌ از پدر و مادرش دزدیده شده است :

نه تو خواهرم نیستی ، تو حتی مثل ما حرف نمی‌زنی

فحشی به نویسنده احمق و کارگردان احمق‌تر سریال می دهم و تلویزیون را خاموش می‌کنم !

Advertisements