«توانا بود هر که دانا بود» رو خط بزن از کتابهات … با خون و اشک بنویس «توانا بود هر که دارا بود»

Advertisements