غصه به تیراژ پانصدهزار

۱ دیدگاه

مرغ سحر با قابلیت ناله سر کنی و تازه کردن داغ کیلویی 4200 تومان
بلبل پربسته بیرون آمده از کنج قفس با نغمه آزادی نوع بشر با صدای دالبی استدیو و جک آدیو 3.5 میلیمتری موجود است.

Advertisements

همدم

2 دیدگاه

تنها همدم این روزهای من : چایی و شاهین نجفی و بس!